MAKSUD SUKUK PDF

Secara singkat AAOIFI mendefinisikan sukuk sebagai serti- fikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak di- bagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung underlying transaction berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir. Karakteristik Sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak man- faat beneficial title ; pendapatan berupa imbalan kupon , marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis aqad yang digunakan; terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir; penerbitannya melalui special purpose vehicle SPV ; memerlukan underlying asset.

Author:Akinogor Kajilkree
Country:Swaziland
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):14 November 2006
Pages:92
PDF File Size:6.21 Mb
ePub File Size:10.19 Mb
ISBN:614-3-60924-289-1
Downloads:15918
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VimiSukuk merupakan nama pada sebuah sijil kewangan dan dapat dilihat sama dengan surat hutang Islam. Sukuk adalah surat berharga yang sesuai dengan Shariah Islam dan prinsip-prinsip pelaburan yang melarang pembayaran riba. Sukuk telah berkembang menjadi antara metod pembiayaan pelaburan yang berasaskan prinsip-prinsip Shariah di era ini. Permintaan kepada sukuk telah berkembang pesat beberapa tahun kebelakangan ini kerana ianya menjadi antara peluang pelaburan yang menawarkan risiko rendah, pendapatan tetap serta berlandaskan prinsip Shariah.

Definisi sukuk Sijil bernilai sama dengan sebahagian atau keseluruhan dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa di dalam kepemilikan asset dari projek tertentu atau aktiviti pelaburan khusus, sijil ini berlaku setelah menerima nilai sukuk , disaat jatuh tempoh dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut.

Sukuk juga boleh dikenali sebagai Bon patuh Syariah. Terdapat beberapa persamaan antara sukuk dengan bon konvensional. Walaubagaimanapun perbezaan utama antara sukuk dengan bon konvesional ialah bon konvensional merupakan klaim seorang pelabur pada aliran wang di masa hadapan kepada pihak yang menerbitkan bon tersebut.

Kontrak antara pelabur dengan penerbit adalah kontrak seorang penghutang dan pemiutang. Setelah Bon itu matang pelabur akan diberikan faedah tahun itu serta dibayar semula harga hasil bon tersebut iaitu RM Bagi sukuk pula, metod pengiraan profit adalah serupa dengan bon konvensional, akan tetapi di dalam kontrak sukuk, klaim seorang pelabur bukan pada aliran wang tunai semata-mata, akan tetapi klaim seorang pelabur adalah pada manfaat sebuah aset yang digunakan oleh wang yang dijana melalui kaedah pembiayaan sukuk.

Di dalam kontrak sukuk, wang yang dijana daripada terbitan sukuk akan digunakan untuk membeli sesebuah aset. Kemudian pemegang sijil sukuk mempunyai klaim ke atas manfaat yang dijana aset tersebut mengikut kadar pelaburan pelabur tersebut. Sukuk juga telah distruktur dimana terbitannya bukan pertukaran antara wang dengan dengan sijil semata-mata akan tetapi ianya berdasarkan kepada pertukaran aset yang telah diluluskan dengan beberapa timbangan pembiayaan di mana akan membolehkan pelabur menerima keuntungan daripada transaksi tersebut.

Di dalam sukuk pula, tidak boleh tidak di dalam kontrak sukuk mesti terdapat jaminan bahawa wang yang dijana daripada pelabur digunakan untuk membeli sebuah aset yang mana keuntungan pelabur datang daripada manfaat aset tersebut. Sekiranya situasi buruk berlaku, pelabur masih dapat klaim sebahagian pelaburan mereka dengan mencagarkan aset yang menjadi jaminan kepada kontrak sukuk tersebut.

Jenis-jenis Sukuk yang terdapat pada masa kini: 1. Tempoh dansegala bayaran yang berkaitan dengan sewa yang berlaku sepanjang tempohpenyewaan tersebut adalah ditetapkan dan dipersetujui oleh kedua- dua belahpihak. Ciri- ciri asas yang perlu dititikberatkan oleh kontrak jenis ini adalahpemegang sijil kontrak adalah bukan pemilik aset tersebut.

Sewaan berlakuapabila ada penglibatan orang ketiga. Sukuk Mudharabah: Perjanjian Kerjasama antara dua pihak iaitu pemodal dan pengelola modal Sukuk Mudharabah adalah sebuah sukuk pelaburan yang memiliki sebahagiandaripada pemilikan ekuiti Mudharabah. Ekuiti Mudharabah adalah pemilik asettersebut menyerahkan asetnya kepada seseorang yang bertanggungjawab untukmenguruskannya. Keuntungan yang diperolehi akan diagihkan mengikutperjanjian di antara dua pihak.

Sekiranya berlaku kerugian, ia akan ditanggungoleh pemilik aset tersebut. Tujuan saham jenis ini diwujudkanadalah untuk menggalakkan peningkatan dalam penyertaan masyarakat untukmelibatkan diri dalam projek- projek yang mempunyai pelaburan besar. Sukuk Musyarakah: Kerjasama dua pihak dengan menggabungkan sebuah modal untuk sebuah motivasi. Sukuk Musyarakah menerangkan sukuk pelaburan yang mewakili ekuitiMusyarakah.

Ekuiti Musyarakah disini bermaksud, ekuiti yang berlaku hasildaripada perkongsian pemilikan yang melebihi dua orang untuk menubuhkansesuatu perniagaan yang berteraskan keuntungan dan dibahagikan samaratamengikut kadar pemilikan.

Sekiranya berlaku sebarang kerugian, ia juga akandibahagikan mengikut nisbah- nisbah kadar pemilikan saham di dalamperkongsian tersebut. Tujuan sukuk ini diwujudkan adalah untuk mendapatkandana yang bertujuan untuk membuat projek baru. Selain itu, ia juga digunakanuntuk mempertingkatkan lagi projek yang telah sedia ada dan digunakan jugasebagai pembiayaan kegiatan yang diusahakan oleh perkongsian tersebut.

Sukuk Salam: Salam sukuk adalah sijil yang mempunyai nilai yang sama yang dikeluarkan bagi maksud menggerakkan modal Salam supaya barang-barang untuk diserahkan pada asas Salam datang ke pemilikan pemegang sijil. Sukuk Salam pula adalah menerangkan tentang sijil pelaburan yang diterbitkanpada nilai yang sama bertujuan untuk menggerakkan modal yang dibayar semata- mata pada bayaran muka dan komoditi akan dihantar dan diterimakemudian.

Kesimpulan Pelaburan sukuk merupakan antara pelaburan ideal bagi pelabur yang menghendaki pulangan pelaburan tetap dengan risiko yang rendah serta yang Shariah Compliant. Walaubagaimanapun, terdapat juga kontroversi dan kritikan mengenai beberapa jenis struktur sukuk yang dikatakan miripnya terlalu hampir dengan riba oleh Syeikh Taqi Usmani. Oleh itu sebelum anda membuat keputusan mengenai pelaburan anda, bolehlah membuat sedikit kajian mengenai instrumen sukuk yang anda minati.

Anda sudah boleh meyakinkan diri anda untuk melabur dalam sukuk tersebu.

EKSTRAKSI EUGENOL PDF

Apa Perbedaan Sukuk dan Obligasi? Ketahui Dulu Sebelum Anda Berinvestasi

Sukuk merupakan nama pada sebuah sijil kewangan dan dapat dilihat sama dengan surat hutang Islam. Sukuk adalah surat berharga yang sesuai dengan Shariah Islam dan prinsip-prinsip pelaburan yang melarang pembayaran riba. Sukuk telah berkembang menjadi antara metod pembiayaan pelaburan yang berasaskan prinsip-prinsip Shariah di era ini. Permintaan kepada sukuk telah berkembang pesat beberapa tahun kebelakangan ini kerana ianya menjadi antara peluang pelaburan yang menawarkan risiko rendah, pendapatan tetap serta berlandaskan prinsip Shariah. Definisi sukuk Sijil bernilai sama dengan sebahagian atau keseluruhan dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa di dalam kepemilikan asset dari projek tertentu atau aktiviti pelaburan khusus, sijil ini berlaku setelah menerima nilai sukuk , disaat jatuh tempoh dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut.

CIELO LATINI ABZURDAH PDF

Sukuk Dan Jenis -jenis Sukuk

Tetapi apa saja sih prinsip investasi syariah yang umum digunakan? Mari kita lihat bersama 3 prinsip umum dalam investasi syariah berikut ini: 1 Riba Dalam sistem keuangan syariah, nilai dan etika perlu ditekankan, mengacu pada pentingnya penekanan akhlak mulia dalam segala aktivitasnya. Dengan demikian, sangat jelas bahwa sistem keuangan syariah melarang keras seluruh kegiatan ekonomi yang tidak berpegang tinggi pada etika atau dengan kata lain tidak berkeadilan. Tentunya karena aktivitas tersebut merupakan kegiatan dimana salah satu pihak mengambil keuntungan dengan mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. Karena dinilai akan memberikan dampak negatif bagi sistem sosial dan perekonomian, maka hal ini dijadikan salah satu prinsip dasar sistem keuangan syariah. Artinya menempatkan segala sesuatu dengan seharusnya, atau memberikan semua hak yang memang menjadi milik seseorang. Download Ebook Sekarang Beberapa implementasinya dalam keuangan syariah antara lain adalah prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, maysir, gharar, kezaliman, dan keharaman.

Related Articles