EVANGELIE VAN MARIA MAGDALENA PDF

De Verlosser zei: " alle naturen, alle vormen en alle schepselen bestaan in en met elkaar en ze zullen weer teruggevoerd worden tot hun eigen wortel. Want in de natuur van de materie kan zich slechts tot haar eigen natuur terugvoeren. Wie oren heeft om te horen, die hore! Maar het zijn jullie die de zonde maken, namelijk wanneer jullie doen wat in wezen gelijk staan aan overspel, dat wat men de "zonde" noemt. Daarom is het goed in jullie midden gekomen, naar het wezen van iedere natuur, om deze weer in zijn wortel te herstellen" Toen ging hij voort en zei : "daarom worden jullie ziek en sterven jullie, omdat jullie houden van wat jullie misleidt. Wie het vatten kan, vatte het!

Author:Nejind Vogal
Country:Ghana
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):28 May 2007
Pages:40
PDF File Size:8.83 Mb
ePub File Size:5.33 Mb
ISBN:257-2-41478-288-2
Downloads:22858
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazrajindDe hoofdletters zijn toegevoegd. Wat ontbreekt staat tussen [ De bladen ontbreken Blad 7 [ Sindsdien is er verwarring in het gehele lichaam. Mijn vrede, breng haar voor jullie voort, want de Zoon des Mensen is in jullie binnenste. Volg Hem na. Zij die Hem zoeken, zullen Hem vinden. Ga dus en verkondig het Evangelie van het Koninkrijk. Nadat Hij deze dingen gezegd had, ging Hij weg. Als ze Hem niet hebben gespaard, hoe zullen ze ons dan sparen?

En maak geen twee harten, want zijn genade zal met jullie allen zijn en zal jullie beschutten. Laten we liever zijn grootheid prijzen, omdat Hij ons toebereid heeft. Toen Maria deze dingen gezegd had, keerden ze hun hart naar binnen, naar de Goede en ze begonnen te oefenen in de woorden van de [Verlosser].

Zeg ons de woorden van de Verlosser, die jij je herinnert, die dingen die jij weet en wij niet. Hoe kun je me bedriegen, terwijl je me toebehoort? Toen ze deze dingen gezegd had, ging ze luid jubelend weg. Opnieuw kwam ze bij de derde macht, die men de Onwetendheid noemt. Door slechtheid werd je gevangen gehouden, ja je werd gevangen gehouden. Oordeel niet. Ik werd gevangen gehouden, omdat ik niet gevangen gehouden heb. Ik werd niet erkend, maar ik heb erkend, dat het Al ontbonden wordt, zowel de dingen van de aarde als de dingen van de hemel.

Zij nam zeven gestalten aan. De eerste gestalte is de Duisternis, de tweede de Begeerte, de derde de Onwetendheid, de vierde de Jaloezie van de Dood, de vijfde het Koninkrijk van het Vlees, de zesde de Dwaze Vleselijke Geleerdheid, de zevende de Driftige Wijsheid.

En mijn begeerte is voleindigd en de onwetendheid is gestorven. Uit een wereld werd ik ontbonden door een wereld Blad 17 [ En de keten van de vergetelheid is tijdelijk. Ik geloof tenminste niet, dat de Verlosser deze dingen gezegd heeft.

Want deze leringen volgen, als het ware, een andere gedachtengang. Heeft Hij haar verkozen boven ons? Denk je dat ik, alleen, ze bedacht heb in mijn hart of dat ik de Verlosser bedrieg? Ik zie je nu terwijl je redeneert tot de vrouw zoals die tegenstanders.

Als de Verlosser haar waardig heeft gemaakt, wie ben jij zelf dan om haar te verwerpen? Ongetwijfeld, de Verlosser kent haar grondig. Daarom heeft Hij haar meer liefgehad dan ons. Laten we ons liever schamen en ons kleden met de volmaakte Mens. Laten we Hem voor ons voortbrengen, zoals Hij ons heeft bevolen. Laten we het Evangelie verkondigen zonder een andere regel te stellen noch een andere wet dan die de Verlosser gezegd heeft. Het Evangelie naar Maria.

U kunt deze tekst downloaden als PDF-document Ga ook naar:.

BTS2140-1B DATASHEET PDF

Evangelie van Maria Magdalena

De strekking ervan toont een grote overeenkomst met andere gnostische geschriften die werden teruggevonden bij Nag Hammadi. Het Evangelie van Maria Magdalena werd herontdekt in in Cairo, als deel van de zogenaamde Papyrus Berolinensis, maar pas in gepubliceerd. Het bestaan ervan was reeds bekend rond , toen bisschoppen het bestempelden als een vervalsing. De teruggevonden tekst dateert uit de 5e eeuw behoudens twee fragmentjes van rond of voor Het is waarschijnlijk in de tweede eeuw geschreven. Maria Magdalena is in deze tekst een van de discipelen van Jezus. Zij spreekt tot de andere discipelen en vertelt hun dat zij Jezus heeft ontmoet in een visoen en dat hij haar geheime leringen heeft onthuld.

IMAM ABU HANIFA AL FIQH AL AKBAR EXPLAINED PDF

Maria Magdalena, de apostel der apostelen

De hoofdletters zijn toegevoegd. Wat ontbreekt staat tussen [ De bladen ontbreken Blad 7 [ Sindsdien is er verwarring in het gehele lichaam. Mijn vrede, breng haar voor jullie voort, want de Zoon des Mensen is in jullie binnenste.

Related Articles