EARL BABBIE METODY BADA SPOECZNYCH PDF

Murisar Would you also like to submit a review for this item? Search WorldCat Find items in libraries near you. Your Web browser is not enabled for JavaScript. Subjects Psychic trauma — Homeopathic treatment. Please re-enter recipient e-mail address es. Remember me on this computer.

Author:Malaramar Zusho
Country:Hungary
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):6 July 2008
Pages:100
PDF File Size:10.46 Mb
ePub File Size:7.21 Mb
ISBN:550-1-25702-524-1
Downloads:90380
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KagagalOsobliwoci bada spoecznych w socjologii U podstaw wiedzy ley umowa. Wikszo naszej wiedzy zaley od wiary w to, co nam powiedziano. Pewne rzeczy wiemy dziki tradycji, inne dziki ekspertom. Istniej te odmienne metody poznawcze-poznawa mona dziki bezporedniemu dowiadczeniupoprzez obserwacj. Gdy nasze dowiadczenie przeczy temu, co wszyscy wiedz, jest moliwe, e zrezygnujemy z wasnego dowiadczenia na rzecz umowy.

Dziaalno badawcza czowieka Ludzie wykazuj potrzeb przewidywania swojego przyszego pooenia. Ludzie wydaj si predestynowani do tego, by podejmujc si takiego zadania stosowa rozumowanie przyczynowo-skutkowe.

Powody: -uznajemy, e przysze wydarzenia s uwarunkowane przez obecne -ludzie ucz si, e takie przyczynowo skutkowe modele maj charakter probabilistyczny skutki pojawiaj si czciej, gdy pojawiaj si przyczyny rda wiedzy z drugiej rki: 1Tradycja-jeli akceptujemy to, co wszyscy wiedz, w naszym deniu do odkrycia prawidowoci nie musimy rozpoczyna wszystkiego od zera 2Autorytet-czsto akceptacja nowych dokona zaley od statusu odkrywcy. Bdy w badaniach: 1Bdne obserwacje-mona si przed nimi ustrzec dziki zarwno prostym jak skomplikowanym zleceniom dotyczcym pomiaru.

Dziki nim stopie precyzji jest duo wyszy, ni pozwalaj na nie wspomagane ludzkie zmysy. Zabezpieczenia: odpowiednio dua i reprezentacyjna prba; replikacja powtarzanie bada 3.

Wybircza obserwacja-ignorowanie wydarze sytuacji nie pasujcych do wzorca okrelonej prawidowoci i oglnego wyjanienia jej przyczyn 4. Nielogiczne rozumowanie- np. Zabezpieczenia: stosowanie systemw logicznych w sposb wiadomy i jednoznaczny.

Ujcie premodernistyczne- zaoenie, e ludzie widz rzeczy takimi jakie s one w rzeczywistoci. Ujcie modernistyczne-filozoficzna wersja powiedzenia co kraj to obyczaj. Uznaje za uprawnion rnorodno postrzegania rzeczywistoci. Ujcie postmodernistyczne-rzeczywiste s tylko wyobraenia, ktre uzyskujemy dziki naszym punktom widzenia. Nic nie istnieje na zewntrz, wszystko jest w rodku. Nie ma obiektywnej rzeczywistoci. Podstawy nauk spoecznych: Rozumienie wiata musi by sensowne i zgodne z obserwacj.

Oba te elementy maj zasadnicze znaczenie dla nauki i odnosz si do 3 gwnych aspektw dziaalnoci nauk spoecznych: teorii naukowych, gromadzenia danych i analizy danych.

Teorie zamiast filozofii czy wiary. Teoria spoeczna zajmuje si tym co jest, a nie tym c ma by. Teoria naukowa nie moe rozstrzyga sporw o wartoci.

W odniesieniu do prawidowoci spoecznych stawiane s 3 zarzuty: -niektre mog wyda si trywialne -prawidowoci nie maj absolutnego charakteru-spoeczne prawa to modele probablistyczne -wpyw ludzi-zaobserwowane prawidowoci mog by zakcone dziki wiadomej woli aktorw 3.

Zbiorowoci zamiast jednostek. Prawidowoci ycia spoecznego odzwierciedlaj zbiorowe zachowanie wielu jednostek. Celem jest wyjanienie, dlaczego zagregowane wzorce zachowa ujawniaj tak regularno nawet, gdy uczestniczce w nich osoby mog zmienia si w czasie. Jzyk zmiennych-w tym jzyku formuuje si teorie U podstaw rozmaitoci orientacji badawczych le trzy szeroko rozumiane i wzajemnie powizane rozrnienia: 1.

Wyjasnienia: -idiograficzne-wycznie do konkretnego przypadku ograniczony jest zasig naszego wyjanienia. Teoria: -indukcyjna-przechodzi od tego co konkretne do tego co oglne -dedukcyjna-od tego co oglne do tego co szczegowe.

Od wzorca, ktrego moemy oczekiwa z logicznego lub teoretycznego punktu widzenia do obserwacji ,ktra sprawdzi czy oczekiwany wzorzec rzeczywici si pojawia. Dane: -jakociowe -ilociowe.

Koncepcje to obrazy mentalne, ktrych uywamy jako syntetycznych sposobw gromadzenia obserwacji i dowiadcze, ktre maj ze sob co wsplnego. Odwoujc si do tych koncepcji uywamy pewnych terminw lub etykiet. Pojcia s konstruktami; odzwierciedlaj one uzgodnione znaczenie przypisywane terminom. Nasze pojcia nie istniej w wiecie rzeczywistym, tak wic nie jest moliwy ich bezporedni pomiar.

Moemy jednak mierzy zjawiska, ktre one podsumowuj. Wymiary i wskaniki: Konceptualizacja nadaje jasne znaczenie pojciu poprzez wyszczeglnienie jednego lub wikszej liczby wskanikw tego, co mamy na myli. Wskanik to znak obecnoci lub nieobecnoci badanego pojcia. Pena konceptualizacja wymaga zarwno okrelenia wymiarw jak i wskazania rnych wskanikw dla kadego z nich. Wskaniki s wzajemnie wymienialne. Definicje realne, nominalne i operacyjne: Def. Tworzenie adu pojciowego: Kolejne kroki pomiaru we w peni strukturalizowanym badaniu socjologicznym: konceptualizacja def.

Pozostawienie konceptualizacji i operacjonalizacji nie musi prowadzi do chaosu pojciowego. Czsto w ten sposb powstaje ad-stosujemy definicje standardowe, aby by zrozumianym przez innych.

Kolejnym rdem adu jest fakt, e badacze przejmuj jak konc. Danego pojcia by przekona si o jej uytecznoci, co prowadzi do standaryzacji definicji poj, ich wielokrotnego poprawiania i testowania. Wybory dokonywane w procesie operacjonalizacji: Konceptualizacja polega na ucileniu i udoskonaleniu abstrakcyjnych poj, operacjonalizacja na stworzeniu konkretnych procedur badawczych, ktre pozwol na dokonanie empirycznych obserwacji odpowiadajcych tym pojciom w wiecie rzeczywistym.

Wanym problemem jest take ustalenie stopnia precyzji zmiennoci midzy skrajnociami, co oczywicie wynika z celw badania. Tak wic pe to zmienna zoona z dwch wartoci : kobieta i mczyzna. Kada zmienna musi mie dwie istotne cechy: 1 skadajce si na wartoci musz by wyczerpujce; 2 wartoci musz by wzajemnie rozczne.

Poziomy pomiaru 1 nominalny: zmienne, ktrych wartoci s jedynie wzajemnie rozczne i wyczerpujce, to mary nominalne, np. Rne wartoci zmiennej odpowiadaj wzgldnie niszemu lub wyszemu poziomowi zmiennej; np. Pozwala okreli nie tylko, czy zmienne s takie same czy rne, ale rozwie, czy ktra nich jest bardziej, odlegoci miedzy nimi nie maj znaczenia.

Pomiar ten pozwala nam dodatkowo ustali jak jest stosunek ilociowy jednej zmiennej do drugiej. Poszukiwany poziom pomiaru zaley od planowanych sposobw analitycznego wykorzystania danej zmiennej. Warto take pamita o jednokierunkowej drodze przeksztacania zmiennych od zmiennych ilorazowych do nominalnych. Kryteria jakoci pomiaru. Precyzja i poprawno: -precyzja dotyczy subtelnoci rozrnie odrbnych wartoci zmiennej -poprawno dotyczy prawdziwoci informacji Rzetelno: - Polega na tym, ze dana technika, stosowana do tego samego przedmiotu, daje za kadym razem ten sam wynik - Rzetelno nie zapewnia jednak poprawnoci wyniku - Na rzetelno obserwacji wpywa nasze samopoczucie, interpretacja.

Zadawaj wycznie pytania, na ktre respondenci znaj prawdopodobnie odpowiedzi, pytaj o rzeczy, ktre ich dotycz, jasno precyzuj, o co pytasz. Trafno: - Odnosi si do zakresu, w jakim miernik empiryczny adekwatnie odzwierciedla prawdziwe znaczenie danego pojcia. S one take wydajnymi narzdziami analizy danych. Indeksy a skale: - s porzdkowymi miernikami zmiennych - porzdkuj jednostki analizy w kategoriach konkretnych zmiennych - Indeks tworzymy przez proste zsumowanie wynikw przypisanych poszczeglnym wartociom - Skal tworzymy przypisujc okrelony wynik punktowy pewnym ukadom odpowiedzi przy zaoeniu, e niektre pytania wiadcz o relatywnie niszym, inne za o wyszym poziomie danej zmiennej; skala wykorzystuje rnice intensywnoci wartoci tej samej zmiennej, by odnale rne wzorce odpowiedzi.

Budowa indeksu: Dobr pyta skadajcych si na zoony indeks, ktry tworzymy w celu pomiaru jakiej zmiennej: - pierwszym kryterium wyboru pyta jest trafno fasadowa lub logiczna - indeksy musz by jednowymiarowe- zoony miernik powinien odzwierciedla tylko jeden wymiar danego pojcia - charakter dobranych pyta zadecyduje o tym, jak oglnie czy szczegowo dana zmienna bdzie mierzona - zwr uwag na obejmowany zakres zmiennoci.

Badanie zalenoci empirycznych midzy pytaniami wchodzcymi potencjalnie w jego skad: - zaleno empiryczna polega na tym, e odpowiedzi respondenta na jedno pytanie pozwala nam przewidzie jego odpowied na inne pytania; jeli dwa pytania s ze sob zwizane, moemy zakada, e wskazuj one te sam zmienn i moemy wczy obie do jednego indeksu.

Punktacja indeksu: Jeli wybrae ju pytania, powiniene teraz przypisa poszczeglnym odpowiedziom wartoci punktowe, tworzc w ten sposb jeden zoony miernik z kilku pyta: musisz okreli podany zakres punktacji indeksu, okreli punkty skrajne; musisz przypisa wartoci punktowe poszczeglnym odpowiedziom, zdecydowa, czy przyznajesz poszczeglnym odpowiedziom tak sam wag.

Braki danych: - jeli wystpuj w niewielu przypadkach, mona wyczy je z budowy indeksu i z analizy; - mona potraktowa braki danych jako jedn z dostpnych kategorii odpowiedzi; - uwana analiza brakw danych moe pozwoli na interpretacj ich znaczenia.

Budowa skali: Skala zapewnia wikszy stopie pewnoci uszeregowania dziki intensywnoci pyta. Istnieje wiele metod skalowania, omwimy 4 z nich: uwzgldnieniu 1 Skala dystansu spoecznego Bogardusa: 1. Czy zgodziby si, aby Albaczycy mieszkali w twoim kraju? Czy zgodziby si, aby Albaczycy mieszkali w twojej miejscowoci?

Czy zgodziby si, aby Albaczycy mieszkali w twojej dzielnicy? Czy zgodziby si, aby Albaczyk by Twoim ssiadem? Skala ta suy do pomiaru skonnoci ludzi do uczestniczenia w zrnicowanym co do stopnia bliskoci stosunkach spoecznych z innymi grupami ludzi. Ukazuje oszczdno skalowania jako narzdzia redukcji danych, wiemy, i np.

Skala Likerta ponadto odlicza przecitne wyniki uzyskane za pomoc indeksu dla osb zgadzajcych si z poszczeglnymi zdaniami tak naprawd nie ma tu tumaczenia jak to si robi - obecnie skala nie jest zbyt czsto wykorzystywana, natomiast format pyta jest jednym z najpowszechniej uywanych w kwestionariuszach.

Typologie: - zbir kategorii lub typw - to nominalny miernik zoony stosowany czsto w badaniach spo. Naley okreli tak dokadnie o ile to tylko moliwe co chce si bada 2. Niekiedy po badaniach eksploracyjnych kontynuuje si badania metod grup fokusowych moderowanych dyskusji w maych grupach. Cele bada eksploracyjnych: 1. Ad b Badacz obserwuje a nastpnie opisuje to co zaobserwowa, opis jest z reguy duo trafniejszy i dokadniejszy ni zwyky opis Przykad: Spis ludnoci USA- opis obszernego zestawu rnych cech ludnoci Opis by pierwotnym celem wielu bada jakociowych, ale badacze na og nie ograniczaj si tylko do opisu, interesuje ich dalsze wyjanianie dlaczego istniej zaobserwowane prawidowoci i jakie s ich konsekwencje.

Ad c Badanie wyjaniajce odpowiada na pytanie dlaczego jakie zjawisko zaszo. Przykad: Odnotowanie czstoci chodzenia do kocioa jest opisem, odnotowanie dlaczego jedni chodz a drudzy nie jest ju wyjanianiem. Wane jest jednak rozrnienie jednostek analizy od zbiorowoci. Badacze spoeczni najczciej wybieraj jako jednostki analizy pojedynczych ludzi , mogc odnotowa ich cechy- pe, wiek, miejsce urodzenia, postawy itd. Nastpnie cz opisy, tworzc obraz grupy, ktr jednostki reprezentuj.

Przykad: Zapisanie wieku i pci kadego studenta na wybranym wykadzie, a pniej przedstawienie opisu grupy- o jakiej redniej wieku, skadajcej si z jakiego procentu kobiet i mczyzn.

Jednostkami analizy s te przedmioty, ktre badamy, aby stworzy ich syntetyczny opis oraz wyjani rnice midzy nimi. Badania zajmuj si okrelonymi typami jednostek lub ich klasami, np. Pniej agregowane s indywidualne jednostki i formuowane s uoglnienia na temat populacji, do ktrej nale.

Mona take wnioskowa o cechach grup spoecznych na podstawie cech ich czonkw opisanie grupy pod wzgldem wieku, rasy, wyksztacenia. Termin gangi uliczne oznacza populacj, ktra skada si ze wszystkich gangw w danym miecie. Mona opisa populacj uoglniajc wyniki pojedynczych gangw. Pojedyncze przedsibiorstwo moe by scharakteryzowane pod ktem liczby pracownikw, rocznego zysku itd. Pojedyncza ksika ma swoja wag, dugo, cen itd. Badajc pojedyncze ksiki moemy uoglnia na ca populacj ksiek.

Interakcje spoeczne, ktre mog zosta jednostkami analizy to: przyjanie, sprawy sdowe, wypadki drogowe, porwania samolotw.

UAA180 PDF

Streszczenie Babbie

Aram This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it. Summary [ edit ] Description Die Eroberung des Brotes. March 31, Language: The following 3 pages uses this file: Product details Paperback Publisher: Would you like to tell us about a lower price? Conversion program Mac OS X If the file has been modified from its original state, some details such as the timestamp may not fully reflect those of the original file. Die Eroberung des Brotes. Learn more about Amazon Prime. Amazon Renewed Refurbished products with a warranty.

SCJP BOOK BY KHALID MUGHAL PDF

CATHERINE RYAN HYDE CADENA DE FAVORES PDF

Osobliwoci bada spoecznych w socjologii U podstaw wiedzy ley umowa. Wikszo naszej wiedzy zaley od wiary w to, co nam powiedziano. Pewne rzeczy wiemy dziki tradycji, inne dziki ekspertom. Istniej te odmienne metody poznawcze-poznawa mona dziki bezporedniemu dowiadczeniupoprzez obserwacj. Gdy nasze dowiadczenie przeczy temu, co wszyscy wiedz, jest moliwe, e zrezygnujemy z wasnego dowiadczenia na rzecz umowy.

HOW TO JUDGE A HOROSCOPE BV RAMAN PDF

Podstawy badań społecznych

From Wikipedia, the free encyclopedia. It is possible that the Key of Solomon inspired later works, particularly the 17th-century grimoire also known as Clavicula Salomonis RegisLesser Key of Solomon or Lemegetonalthough there are gromorio differences between the books. Gollancz was published deo his son Hermann Gollancz inwho also published a facsimile edition in These, in turn, incorporated aspects of the Greco-Roman magic of Late Antiquity. It also describes how to find stolen items, become invisible, gain favour and love, and so on.

ESDU 81038 PDF

PDF Windows

How and why to stop taking psychiatric medications. Conrad Peter, Kristin K. Qualitative Health Research 26 7: JavaScript is turned off in your web browser. Acquaintance students with the literary and research skills for the creation of scientific texts.

Related Articles